Kategorie produktů

Pravidla ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

které jsou součástí obchodních podmínek pro Kristýn e-shop

 

 

1. Úvod

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanovují pravidla zpracování osobních údajů uživatelů při prodeji a nákupu zboží a služeb a souvisejících činností (dále jen „Uživatelé“) nabízených obchodní společností Kristýn služebník s.r.o., IČ: 286 41 931, se sídlem: Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, zapsanou pod spisovou značkou C 45048 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Provozovatel“), na webových stránkách eshop.kristyn.cz a stanovují práva a povinnosti stran.

 

Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „GDPR“).

 

 

2. Případy zpracování

 

2.1 Uživatelský účet

 

Pro nákup zboží je nutné a pro využívání služeb e-shopu je možné zřídit si uživatelský účet. Prostřednictvím uživatelského účtu je možné urychlit nákup v e-shopu, přihlásit se k odběru e-mailových sdělení o novinkách v e-shopu nebo jiným mailingovým službám. Za tímto účelem Provozovatel zpracovává nejvýše jméno a příjmení Uživatele, případně IČO, jeho adresu či sídlo, telefonický kontakt, adresu e-mailu a jeho přihlašovací údaje. Registrací uživatelského účtu vzniká smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem, zpracování osobních údajů tedy probíhá z titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

 2.2 Nákup v e-shopu

 

Pro nákup v e-shopu je nutné za účelem identifikace Uživatele, zajištění doručení zboží, kontaktování Uživatele přepravcem při doručování a za účelem ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků zpracovávat nejvýše jméno a příjmení Uživatele, případně IČO, jeho adresu či sídlo, telefonický kontakt a adresu e-mailu. Za účelem administrace platby je nutné zpracovávat údaje o zvoleném způsobu platby a bankovním spojení.

 

Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění smluvní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a z titulu ochrany oprávněných zájmů Provozovatele spočívajících ve vymáhání pohledávek a ověřování i hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Osobní údaje jsou předávány přepravcům a jsou také zpracovávány pro účely vedení účetnictví Provozovatele z titulu plnění zákonné povinnosti správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Provozovatel ukládá osobní údaje Uživatelů v případě uzavření kupní smlouvy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 11 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

 

 

2.3 Přímý marketing a mailingové služby

 

Na základě registrace uživatelského účtu a případně i nákupu v e-shopu je Provozovatel oprávněn zasílat Uživateli prostřednictvím e-mailu nebo SMS sdělení s nabídkami zboží, dárky a informace o probíhajících nebo nadcházejících akcích v e-shopu, která mají charakter přímého marketingu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Odběr těchto sdělení může Uživatel odmítnout kliknutím na příslušný odkaz v zápatí každého takového sdělení. Titulem pro zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů Provozovatele spočívajících v propagaci jeho činnosti u jeho zákazníků ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Uživatelé se mohou přihlásit k odběru dalších mailingových služeb Provozovatele. Zpracování osobních údajů pak probíhá na základě souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů vyjádřeného přihlášením se k odběru ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Uživatel prohlašuje, že zasílání sdělení dle článku 2.3 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. v platném znění, neboť se zasílám sdělení ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí

 

 

2.4 Soubory cookies

 

Provozovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies a zpracovává tak osobní údaje návštěvníků webu Provozovatele.

 

V rámci používání e-shopu a webových stránek Provozovatele může docházet k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele. Ukládání je závislé na nastavení ukládání cookies v prohlížeči Uživatele. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Provozovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel kdykoli změnit nastavení ukládání cookies používaného internetového prohlížeče, nebo je následně vymazat.

 

 

3. Další příjemci osobních údajů

 

Provozovatel využívá služeb obchodních partnerů realizujících objednávku či dopravu a subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU), poskytovatele hostingových služeb a poskytovatele e-shopového, mailového a chatového řešení. Příjemci osobních údajů jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Provozovatel a příjemci osobních údajů uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které příjemci odpovídají za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nesou vůči Uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

 

 

4. Práva subjektů údajů

 

Uživatel má právo požadovat sdělení, zda Provozovatel jeho osobní údaje zpracovává, a v případě, že ano, také popis účelů a titulů zpracování osobních údajů a identifikaci případných příjemců. V případě zjištění nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů má Uživatel právo požadovat jejich opravu. Za podmínek podle čl. 17 GDPR má Uživatel právo požadovat výmaz svých osobních údajů. V případě zpracování přímého marketingu má Uživatel právo vznést námitku proti zpracování, na jejímž základě bude toto zpracování osobních údajů ukončeno. Souhlas se zpracováním osobních údajů pak může Uživatel odvolat, a to prostřednictvím odhlášení odběru na konci každého informačního newsletteru nebo kontaktováním Provozovatele na gdpr(zavinac)kristyn.cz.

 

Uživatelé mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno jejich právo na ochranu osobních údajů.

 

 

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Poskytovatel jmenoval v souladu se svými povinnostmi pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Bc. Lucie Ondráčková. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů ji může Uživatel kontaktovat poštou na adrese GDPR, Kristýn služebník s.r.o., Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc nebo prostřednictvím emailu na adrese gdpr(zavinac)kristyn.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s výborným přehledem o činnosti společnosti a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti Uživatelů.

 

 

6. Závěrečná ustanovení

 

Provozovatel je připraven zodpovědět jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se zpracování osobních údajů. Dotazy související se zpracováním osobních údajů nebo žádosti o uplatnění práv vyplývajících z GDPR je možné zasílat Provozovateli e-mailem na adresu gdpr(zavinac)kristyn.cz.

 

Uživatelé nemají povinnost osobní údaje Provozovateli poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Provozovatele plnit.

 

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně. Ze strany Provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 22. 12. 2020 a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

Scroll